നമ്മെ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച .. ആ സ്വപ്‌നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിച്ച .. UAE യുടെ 48th National Dayൽ Gold 101.3 FM അഭിമാനപൂർവ്വം പങ്കു ചേരുന്നു..!

Follow Us:

Facebook: https://www.facebook.com/Gold101.3fm/

Instagram: https://www.instagram.com/gold1013fm/

Snapchat: @gold1013fm